පොල් තෙල් සිදීමේ යන්ත්‍ර / Coconut Oil Machine

Description

ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න.....

පොල්තෙල් සිදින..

Producer/ Supplier industry
City Ratnapura
Country Sri Lanka
Website
Tel No. 0703225325    
SKU UDC2324
Views 1589
Price Ask Price LKR 475,000
0703225325
Description

ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න.....

පොල්තෙල් සිදින යන්ත්‍රක් මිලදී ගන්න අවුරුදු ගනන් බලන් ඉන්නවද.....

අලුත්ම පොල්තෙල් සිදින යන්ත්‍රක් ඉක්මනින් මිල්දී ගන්න

අවස්තාව මෙන්න...

අදම කතා කරන්න....

Tags / Keywords

Coconut Oil Machine, Coconut, Oil Machine, පොල් තෙල් සිදීමේ යන්ත්‍,

Contact Seller

භාණ්ඩ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විකුණුම්කරු හා ඍජුව සම්බන්ධවීමට මෙය භාවිතා කරන්න.

Inquries Via Inbox
Prasad Udaya

Please WhatsApp me the prices and images of the machine..

 0775XXXXXX

Requested 2023-09-17
WHD Pemaward

පොල් ‍ තෙල් සිදීමේ යන්ත්‍රය..

 0712XXXXXX

Requested 2023-08-31
Hussain Moha

Dear / madam I need this type of coconut oil extractor machine please I need price Email..

 0713XXXXXX

Requested 2023-08-20
K.V. Amarara

කොහෙන්ද ගන්න පුලුවන්...

 0719XXXXXX

Requested 2023-07-13
Malith

I need your coconut oil machine, can you arrange the..

 0705XXXXXX

Requested 2023-06-29
ඔබ සොයන භාණ්ඩ හෝ යන්ත්‍රසුත්‍ර මෙම පුවරුවෙහි සටහන් කර එම භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් විස්තර ලබගත හැක

Go to Demand Wall
industry Popular Products
Related Products