පොල් තෙල් සිදීමේ යන්ත්‍ර / Coconut Oil Machine

Description

ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න.....

පොල්තෙල් සිදින..

Producer/ Supplier industry
City Ratnapura
Country Sri Lanka
Website
Tel No. 0703225325    
SKU UDC2324
Views 1776
Price Ask from Seller LKR
0703225325
Description

ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න.....

පොල්තෙල් සිදින යන්ත්‍රක් මිලදී ගන්න අවුරුදු ගනන් බලන් ඉන්නවද.....

අලුත්ම පොල්තෙල් සිදින යන්ත්‍රක් ඉක්මනින් මිල්දී ගන්න

අවස්තාව මෙන්න...

අදම කතා කරන්න....

Tags / Keywords

Coconut Oil Machine, Coconut, Oil Machine, පොල් තෙල් සිදීමේ යන්ත්‍,

Contact Seller

භාණ්ඩ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විකුණුම්කරු හා ඍජුව සම්බන්ධවීමට මෙය භාවිතා කරන්න.

Inquries Via Inbox
ඔබ සොයන භාණ්ඩ හෝ යන්ත්‍රසුත්‍ර මෙම පුවරුවෙහි සටහන් කර එම භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් විස්තර ලබගත හැක

Go to Demand Wall
industry Popular Products
Related Products