කලුගලින් නිර්මිත දේවපිළිම

Description

විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් හා විවිධ ඉරියව් වලින් නිර්මාණය..

Producer/ Supplier සෙල්විල කැටයම් විම
City Kandy
Country Sri Lanka
Website
Tel No. 0714421131     0715906232
SKU UDC1595
Views 272
Price Starting From LKR
0714421131
Description

විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් හා විවිධ ඉරියව් වලින් නිර්මාණය කරනලද දේව පිළිම මනා නිමැවුමකින් යුක්තව ලබාගැනීමට "සෙල්විල කැටයම් විමන" 071590 62 32

Tags / Keywords

දේවපිළිම, pilima

Contact Seller

භාණ්ඩ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විකුණුම්කරු හා ඍජුව සම්බන්ධවීමට මෙය භාවිතා කරන්න.

Inquries Via Inbox
ඔබ සොයන භාණ්ඩ හෝ යන්ත්‍රසුත්‍ර මෙම පුවරුවෙහි සටහන් කර එම භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් විස්තර ලබගත හැක

Go to Demand Wall
සෙල්විල කැටයම් විම Popular Products
Related Products