සමරු ඵලක Samaru Palaka - Souvenir items

Description

කලුගලින් නිර්මිත සදා අනුස්මරණීය අභිමාණවත් සමරු ඵලක..

Producer/ Supplier සෙල්විල කැටයම් විම
City Kandy
Country Sri Lanka
Website
Tel No. 0714421131     0715906232
SKU UDC1597
Views 1158
Price Starting From LKR
0714421131
Description

කලුගලින් නිර්මිත සදා අනුස්මරණීය අභිමාණවත් සමරු ඵලක "සෙල්විල කැටයම් විමණ" තුළින් ඔබට විශ්වාසදායීව ලබාගත හැක. නොබෝකලකින් කැඩී බිඳී යන හෝ දුර්වර්ණ වන සමරු ඵලක වෙනුවට සදාතනික සිහිවටනයක් ලෙසින් හෙළ කලාවේ ප්‍රවෘඩත්වය විදහාපාන අභිමාණවත් සමරුඵලක අප ආයතනයෙන් ලබාගත් හැක.

අඟල් හතරේ සිට ඕනෑම ප්‍රමාණයකට ඔබට ගැලපෙන පරිදි නවම නිමැවුමකින්ද ලබාගත හැක. විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් හා වර්ණයන්ගෙන් රුපියල් දෙසීයේ සිට ඉහලට ලබාගත හැක.

Tags / Keywords

සමරු ඵලක, Samaru Palaka, Souvenir items

Contact Seller

භාණ්ඩ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විකුණුම්කරු හා ඍජුව සම්බන්ධවීමට මෙය භාවිතා කරන්න.

Inquries Via Inbox
ඔබ සොයන භාණ්ඩ හෝ යන්ත්‍රසුත්‍ර මෙම පුවරුවෙහි සටහන් කර එම භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් විස්තර ලබගත හැක

Go to Demand Wall
සෙල්විල කැටයම් විම Popular Products
Related Products