"නමෝ බුද්ධාය" Traditional painting

Description

For sale "නමෝ බුද්ධාය" Traditional painting  Acrylice on canvas  Size (19×43)Cm

🖌..

Producer/ Supplier Samuditha
City Matara
Country Sri Lanka
Website
Tel No. 0740037824    
SKU UDC2216
Views 249
Price Starting From LKR
0740037824
Description

For sale
"නමෝ බුද්ධාය"
Traditional painting 
Acrylice on canvas 
Size (19×43)Cm

🖌 100% hand painting 
Mede in sri lanka 🇱🇰🇱🇰

Contact 0740037824
Whtsapp 0740037824

Tags / Keywords

Contact Seller

භාණ්ඩ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විකුණුම්කරු හා ඍජුව සම්බන්ධවීමට මෙය භාවිතා කරන්න.

Inquries Via Inbox
ඔබ සොයන භාණ්ඩ හෝ යන්ත්‍රසුත්‍ර මෙම පුවරුවෙහි සටහන් කර එම භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් විස්තර ලබගත හැක

Go to Demand Wall
Samuditha Popular Products
Related Products