පොල් තෙල් සිදීමේ යන්ත්‍ර / Coconut Oil Machine

Description

"J.S Industry" පොල්තෙල් සිදීමේ යන්ත්‍ර සහ අනෙකුත් කාර්මික..

Producer/ Supplier industry
City Ratnapura
Country Sri Lanka
Website
Tel No. 0703225325    
SKU UDC1765
Views 2235
Price Starting From LKR 475,000
0703225325
Description

"J.S Industry" පොල්තෙල් සිදීමේ යන්ත්‍ර සහ අනෙකුත් කාර්මික යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ආයතනයකි.

Tags / Keywords

Coconut Oil Machine Oil Machine

Contact Seller

භාණ්ඩ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විකුණුම්කරු හා ඍජුව සම්බන්ධවීමට මෙය භාවිතා කරන්න.

Inquries Via Inbox
Susantha Ind

පොල්තෙල් සිදින..

 0702XXXXXX

Requested 2023-04-14
H.A.L.Priyan

I want to take machinary..

 0777XXXXXX

Requested 2023-04-06
Lahiru sampa

Kohomada genna..

  076XXXXXX

Requested 2023-03-20
Lanka lakmal

Kohomada ganan mewage..

 0740XXXXXX

Requested 2023-03-12
VIJITHA M.HE

MECHIN WALA VISTHARA,MILA GANAN,CAPACITY EKA,THIYENNE..

 .718XXXXXX

Requested 2023-02-18
ඔබ සොයන භාණ්ඩ හෝ යන්ත්‍රසුත්‍ර මෙම පුවරුවෙහි සටහන් කර එම භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් විස්තර ලබගත හැක

Go to Demand Wall
industry Popular Products
Related Products